Podnikání v Rakousku: Jak začít, povolení a daňové povinnosti

podnikání v rakousku

Podnikání v Rakousku nabízí českým podnikatelům mnoho příležitostí díky silnému ekonomickému prostředí a strategické poloze v srdci Evropy. Díky volnému pohybu služeb v rámci Evropské unie mohou čeští podnikatelé snadno expandovat své aktivity na rakouský trh. Při zahájení podnikání je důležité znát místní předpisy, daňové povinnosti a požadavky na sociální zabezpečení. Podnikatelé mohou poskytovat služby dočasně na základě českého živnostenského listu nebo založit rakouskou pobočku pro trvalé působení. Je nutné zajistit potřebná povolení, notifikace a dodržovat profesní kvalifikace. Správná příprava a konzultace s odborníky mohou zajistit úspěšný vstup na rakouský trh a dlouhodobý rozvoj podnikání.

Založení živnosti v Rakousku

V Rakousku je povinnost ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadu (Gewerbebehörde). Pro ohlášení budete potřebovat:

 • Platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
 • Doklad o trvalém pobytu v Rakousku (pokud nejste občanem EU, budete potřebovat povolení k pobytu a práci).
 • Výpis z trestního rejstříku.
 • Osvědčení o kvalifikaci, pokud jde o regulovanou živnost.

Získání živnostenského oprávnění

Na základě ohlášení živnosti a předložení potřebných dokumentů získáte živnostenské oprávnění (Gewerbeschein), které vás opravňuje k výkonu podnikatelské činnosti.

Registrace na daňovém úřadu (Finanzamt)

Po obdržení živnostenského oprávnění se musíte registrovat na příslušném daňovém úřadu, kde obdržíte daňové identifikační číslo (Steuernummer).

Sociální a zdravotní pojištění

Podnikatelé jsou povinni se registrovat také na příslušné sociální pojišťovně (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – SVA). Budete muset platit příspěvky na zdravotní pojištění, důchodové pojištění a další sociální pojištění.

Obchodní komora (Wirtschaftskammer)

Členství v Obchodní komoře (Wirtschaftskammer) je pro všechny podnikatele v Rakousku povinné. Komora poskytuje podporu a poradenství pro podnikatele.

Daně pro OSVČ v Rakousku

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v Rakousku platí specifické daňové a sociální pojištění. Níže je přehled hlavních daní a povinností:

Daň z příjmu (Einkommensteuer)

OSVČ platí daň z příjmu na základě svého čistého zisku, tedy příjmy mínus výdaje. Daňové sazby pro fyzické osoby v Rakousku jsou progresivní, což znamená, že s rostoucím příjmem roste i daňová sazba. Sazby pro rok 2024 jsou následující:

 • Do 11 000 EUR: 0%
 • 11 001 – 18 000 EUR: 20%
 • 18 001 – 31 000 EUR: 35%
 • 31 001 – 60 000 EUR: 42%
 • 60 001 – 90 000 EUR: 48%
 • 90 001 – 1 000 000 EUR: 50%
 • Nad 1 000 000 EUR: 55%

Sociální pojištění

OSVČ jsou povinni platit příspěvky na sociální pojištění do Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA). Toto zahrnuje:

 • Zdravotní pojištění: Příspěvek je přibližně 7.65% z čistého zisku.
 • Penzijní pojištění: Příspěvek je přibližně 18.5% z čistého zisku.
 • Nezbytné pojištění: Malý příspěvek pro případ invalidity nebo pracovního úrazu.
 • Příspěvek na nezaměstnanost: Není povinný pro OSVČ, ale je možnost se dobrovolně přihlásit.

Daň z přidané hodnoty (DPH, Umsatzsteuer)

Pokud vaše roční obraty přesahují 35 000 EUR, musíte se registrovat k DPH. Standardní sazba DPH v Rakousku je 20%, s některými sníženými sazbami 10% a 13% pro určité zboží a služby.

Předběžné daňové platby

OSVČ jsou povinni platit předběžné daňové platby (Vorauszahlungen) čtyřikrát ročně (15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu). Tyto platby jsou odhadnuty na základě minulých daňových přiznání.

Podnikání v Rakousku na český živnostenský list

Podnikání v Rakousku na základě českého živnostenského listu je možné, ale je třeba dodržet několik důležitých pravidel a povinností. Zde je přehled kroků a požadavků, které by měl český podnikatel splnit, aby mohl legálně podnikat v Rakousku:

 1. Volný pohyb služeb: V rámci Evropské unie platí volný pohyb služeb, což umožňuje podnikatelům z jednoho členského státu poskytovat služby v jiném členském státě dočasně bez potřeby zakládat tam stálou pobočku.
 2. Dočasné poskytování služeb:
  • Pokud plánujete poskytovat služby v Rakousku dočasně, je třeba oznámit tuto činnost příslušným rakouským úřadům. Tento proces se nazývá „Notifikace přeshraničního poskytování služeb“ (Gewerbeanzeige).
  • Notifikaci je třeba provést před zahájením podnikatelské činnosti v Rakousku. Formulář notifikace je k dispozici na webových stránkách rakouského Ministerstva hospodářství nebo příslušného živnostenského úřadu.
 3. Trvalé podnikání:
  • Pokud plánujete podnikat v Rakousku trvale, je nutné založit rakouskou pobočku nebo novou společnost (například GmbH nebo OG).
  • Při trvalém podnikání v Rakousku je třeba získat rakouskou živnostenskou licenci (Gewerbeberechtigung) a zaregistrovat se u příslušného živnostenského úřadu (Bezirkshauptmannschaft nebo Magistrat).
 4. Daňové povinnosti:
  • Podnikatelé poskytující služby v Rakousku musí plnit daňové povinnosti jak v České republice, tak v Rakousku.
  • Při dočasném poskytování služeb může být nutné registrovat se k DPH v Rakousku, pokud překročíte určité prahy pro obrat.
  • Je důležité se poradit s daňovým poradcem ohledně dvojího zdanění a správného plnění daňových povinností.
 5. Sociální zabezpečení:
  • Pokud v Rakousku poskytujete služby dočasně, můžete zůstat pojištěni v českém systému sociálního zabezpečení. Je však třeba získat formulář A1, který potvrzuje vaše pojištění v ČR.
  • Při trvalém podnikání v Rakousku je nutné se registrovat do rakouského systému sociálního zabezpečení.
 6. Profesní kvalifikace:
  • Pokud vaše činnost vyžaduje určitou profesní kvalifikaci (například stavební práce, zdravotnické služby), je třeba uznat vaše kvalifikace v Rakousku. Tento proces se nazývá nostrifikace.
 7. Další povinnosti:
  • V závislosti na druhu podnikání mohou být nutné další povolení a certifikace.
  • Je důležité dodržovat rakouské pracovní právo a předpisy týkající se bezpečnosti práce.

Podnikání v zahraničí, i když v rámci Evropské unie, může být složité a vyžaduje pečlivé plánování a dodržování všech právních předpisů. Doporučuje se konzultovat odborníky, jako jsou právníci a daňoví poradci, kteří vám mohou poskytnout konkrétní rady přizpůsobené vašim potřebám a situaci.

Jak začít podnikat a založit firmu v Rakousku?

Pokud už nechcete hledat mezi možnostmi práce v Rakousku jako zaměstnanec, můžete se pustit do podnikání. Řada Čechů podniká v Rakousku a někteří se dokonce rozhodli založit v Rakousku obchodní spolenočnost.

Právní formy podnikání

Rozhodněte se, jakou právní formu podnikání chcete založit. Nejčastější formy jsou:

 • Fyzická osoba (Einzelunternehmer)
 • Společnost s ručením omezeným (GmbH)
 • Akciová společnost (AG)
 • Komanditní společnost (KG)

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH neboli Gesellschaft mit beschränkter Haftung je v Rakousku nejčastější formou obchodní společnosti. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která je právnickou osobou. Hlavní výhody GmbH jsou:

 • Omezené ručení společníků – společníci ručí jen do výše svých nesplacených vkladů do základního kapitálu společnosti.
 • Pružnější struktura a nižší základní kapitál než u akciové společnosti (min. 35 000 EUR).
 • Společnost může založit i jedna fyzická osoba.
 • Vhodné pro menší a střední podniky.

Pro založení GmbH v Rakousku musíte splnit některé podmínky jako splacení základního kapitálu, sepsání zakladatelské smlouvy a stanov, ohlášení živnosti a zápis do obchodního rejstříku. Poté obdržíte firmení číslo a můžete začít podnikat.

Pro Čechy pracující v Rakousku může být výhodné založit si GmbH zejména z daňových důvodů a pro omezení osobního ručení. Vždy je ale třeba pečlivě zvážit veškeré náklady a požadavky spojené s vedením GmbH.

AG – Aktiengesellschaft

AG – Aktiengesellschaft je forma akciové společnosti v německy mluvících zemích, jako je Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tento typ podnikání je často využíván pro větší podniky s vysokým kapitálovým požadavkem. Zde je několik klíčových informací o AG, které by měl znát Čech, plánující pracovat v Rakousku:

 1. Základní kapitál: Minimální základní kapitál pro AG je v Rakousku stanoven na 70 000 EUR. Tato částka musí být plně splacena, než společnost může začít podnikat.
 2. Akciový kapitál: Kapitál společnosti je rozdělen do akcií, které mohou být buďto kmenové akcie nebo prioritní akcie. Tyto akcie lze veřejně obchodovat na burze, pokud společnost splní příslušné podmínky.
 3. Orgány společnosti: Základními orgány AG jsou představenstvo (Vorstand), které řídí společnost, a dozorčí rada (Aufsichtsrat), která má dohled nad představenstvem. Společnost také musí mít valnou hromadu (Hauptversammlung) jako své nejvyšší orgány.
 4. Právní povinnosti: AG musí vést účetní knihy, pravidelně podávat finanční a daňové výkazy a zveřejňovat roční zprávy. Její právní povinnosti jsou přísnější než u jiných forem podnikání.
 5. Daňová zátěž: AG je zdaněna korporační daní, která je v Rakousku stanovena na 25 %. Kromě toho platí daň z přidané hodnoty (DPH) a další příslušné daně.
 6. Výhody a nevýhody:
  • Výhody: Možnost získání kapitálu prodejem akcií, rozdělení rizika mezi velké množství akcionářů, možnost rychlého rozšíření podnikání.
  • Nevýhody: Vysoká regulace a veřejná kontrola, nákladné a složité založení a provoz, značné nároky na transparentnost.
 7. Pracovní příležitosti: Pro Čechy, kteří chtějí pracovat pro AG v Rakousku, existuje mnoho možností v různých oborech, od finančních služeb přes technologie až po výrobu. Je důležité mít na paměti, že pracovní podmínky a požadavky mohou být vyšší než u menších společností.

OG – offene Gesellschaft

OG – Offene Gesellschaft je forma společnosti, která se v německy mluvících zemích používá pro společnosti osobního typu, podobně jako je v České republice veřejná obchodní společnost (v.o.s.). Tento typ společnosti je populární v Rakousku mezi malými a středními podniky díky relativně jednoduchému založení a provozu. Zde je několik klíčových bodů o OG, které by měl znát Čech, který uvažuje o práci nebo podnikání v Rakousku:

 1. Zakladatelé: OG může být založena dvěma nebo více osobami, které mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.
 2. Základní kapitál: Pro založení OG není vyžadován žádný minimální základní kapitál.
 3. Ručení: Významným aspektem OG je, že společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, solidárně a svým celým majetkem. Toto ručení může být rizikové, ale také podtrhuje osobní závazek společníků vůči věřitelům.
 4. Vedení společnosti: Každý společník má právo na vedení společnosti, pokud není smlouvou o společnosti stanoveno jinak. Rovněž každý společník má právo na zastupování společnosti.
 5. Založení a registrace: Pro založení OG je nutné sepsat smlouvu o společnosti, která musí obsahovat určité základní informace o společnosti a společnících. Společnost musí být zapsána do obchodního rejstříku (Firmenbuch).
 6. Daňové aspekty: Společníci OG jsou zdaněni na základě svého podílu na zisku společnosti. Zisk se rozděluje podle dohody společníků nebo rovným dílem, pokud dohoda neexistuje. Každý společník pak odvádí daň z příjmu jako samostatně výdělečně činná osoba.
 7. Výhody a nevýhody:
  • Výhody: Flexibilita ve vedení, minimální kapitálové požadavky, jednoduché založení.
  • Nevýhody: Neomezená osobní odpovědnost společníků, což může být rizikové zejména v případech finančních potíží společnosti.

OG je vhodná pro menší podniky a společné podnikání, kde si společníci vzájemně důvěřují a jsou ochotni sdílet riziko podnikání. Pro Čechy, kteří se chystají pracovat nebo podnikat v Rakousku formou OG, je důležité pochopit důsledky neomezené odpovědnosti a zvážit možné finanční a právní následky.

KG – Kommanditgesellschaft

KG – Kommanditgesellschaft je forma obchodní společnosti v německy mluvících zemích, která je podobná české komanditní společnosti (k.s.). Tato forma podnikání je oblíbená pro kombinaci neomezeně odpovídajícího společníka (komplementáře) a jednoho nebo více společníků s omezeným ručením (komanditistů). Zde jsou klíčové informace o KG, které by měl znát Čech, který uvažuje o práci nebo podnikání v Rakousku:

 1. Struktura společnosti: KG má minimálně dva typy společníků:
  • Komplementář: Ručí za závazky společnosti neomezeně svým celým majetkem a zpravidla řídí společnost.
  • Komanditista: Jeho ručení je omezeno pouze na výši jeho vkladu do společnosti a obvykle se neúčastní na řízení společnosti.
 2. Základní kapitál: Pro založení KG není stanoven žádný minimální základní kapitál.
 3. Založení a registrace: Založení KG vyžaduje smlouvu o společnosti, která by měla být sepsána písemně. Společnost musí být zapsána do obchodního rejstříku (Firmenbuch).
 4. Vedení společnosti: Komplementář je zodpovědný za denní vedení společnosti. Komanditisté mohou mít omezená práva, ale základní rozhodnutí společnosti vyžadují jejich souhlas.
 5. Daňové aspekty: Zisk společnosti se rozděluje mezi společníky podle smlouvy o společnosti nebo v případě absence takového ujednání podle zákona. Každý společník platí daň z příjmu individuálně na základě svého podílu na zisku.
 6. Výhody a nevýhody:
  • Výhody: Flexibilita ve struktuře kapitálu, omezené ručení pro komanditisty, možnost přilákat investory bez ztráty kontroly nad podnikáním.
  • Nevýhody: Neomezená odpovědnost pro komplementáře, potenciální konflikty mezi komplementáři a komanditisty.
 7. Právní rámec: KG podléhá příslušným zákonům o obchodních společnostech v Rakousku, a je třeba dbát na dodržení všech právních a daňových povinností.

KG je vhodná pro podnikatele, kteří hledají investory ochotné vložit kapitál do společnosti bez aktivního zasahování do vedení společnosti. Pro Čechy, kteří plánují podnikat v Rakousku nebo se zapojit do rakouské KG, je důležité porozumět různým rolím a odpovědnostem v rámci této struktury společnosti.

Jaké daně musí platit společnosti v Rakousku?

Společnosti v Rakousku podléhají několika druhům daní. Zde je přehled hlavních daní, které musí rakouské společnosti platit:

Korporátní daň (Körperschaftsteuer)

  • Sazba: 25 % na zisky společnosti.
  • Platí: Společnosti s právní formou GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), AG (Aktiengesellschaft) a další právnické osoby.

Daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer, USt)

  • Standardní sazba: 20 %.
  • Snížené sazby: 10 % a 13 % (např. na potraviny, knihy, léky, ubytování).
  • Platí: Všechny společnosti, které prodávají zboží nebo poskytují služby. Výjimky a osvobození od DPH mohou platit pro určité typy transakcí.

Místní daně a poplatky

  • Komerční daň (Gewerbesteuer): V Rakousku není komerční daň, na rozdíl od některých jiných zemí (např. Německa).
  • Poplatky za komunální služby a podnikatelské poplatky: Platí se v závislosti na místě podnikání a poskytovaných službách.

Daně z příjmů fyzických osob (Einkommensteuer)

  • Platí: V případě, že společnost vyplácí mzdy svým zaměstnancům, musí odvádět zálohy na daň z příjmů zaměstnanců.

Sociální pojištění

Platí: Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět sociální pojištění za své zaměstnance, které zahrnuje zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a úrazové pojištění.

Daň z dividend (Kapitalertragsteuer)

   • Sazba: 27,5 % na dividendy vyplácené akcionářům nebo společníkům.
   • Platí: Společnosti při vyplácení zisků akcionářům nebo společníkům.

Daň z nemovitostí (Grundsteuer)

  • Platí: Společnosti, které vlastní nemovitosti, platí daň z nemovitostí. Sazba se liší podle lokality a hodnoty nemovitosti.

Ekologické a specifické daně

  • Platí: Může zahrnovat ekologické daně a poplatky za specifické činnosti nebo produkty, například daně z emisí CO2.